Regulamin Serwisu Influe.pl


Zakres Regulaminu – słownik

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Influe za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników.
 2. Założenie Konta w Serwisie jest bezpłatne. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest płatne. Płatności za korzystanie z funkcjonalności Serwisu pobierane są poprzez pobieranie przez Influe procentu wynagrodzenia od płatności za Umowę o Reklamę, na zasadach przyjętych w Regulaminie.
 1. Następujące określenia użyte w Regulaminie mają w nim następujące znaczenia:
 • Budżet – cena za wykonanie usługi ustalana przez Influencera (w Ogłoszeniu o Usłudze) lub Reklamodawcę (w Projekcie)
 • Cennik – dokument znajdujący się w Serwisie określający kwoty odpłatności za korzystanie z Serwisu
 • Influe – podmiot prowadzący Serwis, tj. Influe sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Poziomkowa 25, 08-110 Siedlce, KRS: 0000855000, NIP: 8212668824, REGON: 386773579 reprezentowana przez: Damiana Piątkowskiego – prezesa zarządu, adres e-mail: biuro@influe.pl. Influe świadczy usługi drogą elektroniczną określone w pkt. II. 1 oraz w przypadku usług, o którym mowa w pkt. II.2. – jest usługodawcą realizacji Zleceń na rzecz Reklamodawców
 • Influencer – osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. mająca ukończone 18 lat oraz nieubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie), posiadająca konto lub konta w Social Media, realizująca, za pośrednictwem tego konta lub tych kont na rzecz Reklamodawcy usługi, których przedmiotem jest realizacja Zamówienia. Influencer może, lecz nie musi prowadzić jednoosobowej działalności gospodarczej
 • Konto – indywidualne konto Użytkownika w Serwisie
 • Barter – wymiana bezgotówkowa, wzajemna wymiana produktów lub usługi pomiędzy stronami transakcji.
 • Kredyt – funkcjonalność Serwisu pozwalająca Influencerowi na odpowiadanie na Projekty. W chwili rejestracji Influencer otrzymuje 5 kredytów. Sfinalizowanie realizacji Umowy o Reklamę daje Influencerowi 15 dodatkowych kredytów
 • Ogłoszenie o Usłudze – ogłoszenie zamieszczane przez Influencera na jego Koncie, dostępne dla Reklamodawców, zawierające informację o rodzaju Zamówienia, którego ogłoszenie dotyczy, sposobie jego realizacji oraz oferowanym Budżecie
 • Polityka Prywatności – dokument regulujący zakres i zasady przetwarzania danych osobowych, znajdujący się pod linkiem: https://influe.pl/polityka-prywatnosci/
 • Projekt – ogłoszenie zamieszczane przez Reklamodawcę na jego Koncie, dostępne dla Influencerów, zawierające informację o rodzaju Zamówienia, którego ogłoszenie dotyczy, sposobie jego realizacji oraz oferowanym Budżecie
 • Regulamin – niniejszy regulamin, będący regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Reklama – treści, w szczególności takie jak tekst, grafika lub film, reklamujące działalność, usługi lub produkty Reklamodawcy, udostępniane i upubliczniane przez Influencera w jego Social Mediach. Reklamy w serwisie świadczone są na rzecz reklamodawcy.
 • Reklamodawca – osoba fizyczna, spółka cywilna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą, która za pośrednictwem Serwisu ma możliwość realizowania na swoją rzecz przez Influencerów Zamówień
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Influe pod adresem infule.pl za pośrednictwem którego świadczone są usługi:
  a) opisane w pkt. II.1. Regulaminu – przez Influe na rzecz Użytkowników,
  b) opisane w pkt. II.2. Regulaminu – przez Influe na rzecz Reklamodawców (w przypadku gdy Influencer jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej) oraz przez Influencerów na rzecz Reklamodawców (w przypadku, gdy Influencer prowadzi działalność gospodarczą),
 • Social Media – ogólnodostępne platformy i portale internetowe umożliwiające udostępnianie treści marketingowych lub reklamowych. Przez Social Media rozumie się w szczególności platformy i portale takie jak facebook.com, instagram.com, youtube.com, tiktok.com
 • Umowa o Reklamę – Umowa, której przedmiotem jest realizacja Zamówienia
 • Użytkownik – Influencer lub Reklamodawca.
 • Zamówienie – odpłatna usługa reklamowa świadczona przez Influencera na rzecz Reklamodawcy polegają na umieszczeniu Reklamy przez Influencera na koncie Influencera w Social Media.

II – usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Serwisu Influe świadczy następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
1) gromadzenia danych i informacji o Użytkownikach na Kontach,
2) udostępniania za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu danych i informacji zamieszczonych
przez Użytkownika na jego koncie innym Użytkownikom,
3) Pośredniczenia w zawieraniu pomiędzy Użytkownikami umów, których przedmiotem jest przez
Influencera na rzecz Reklamodawcy realizowanie Zlecenia,
4) umożliwiania, za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, kontaktu pomiędzy Użytkownikami
w celu zrealizowania Umowy o Reklamę.
2. Ponadto Serwis umożliwia świadczenie usług polegających na realizacji Zleceń przez Influe na rzecz Reklamodawcy (w przypadku, gdy faktycznym wykonawcą jest Influencer nieprowadzący działalności gospodarczej) lub przez Influencera na rzecz Reklamodawcy (w przypadku, gdy faktycznym wykonawcą jest Influencer prowadzący działalność gospodarczą).

IV – założenie Konta

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga założenia Konta.
 2. Założenie Konta jest bezpłatne.
 3. Założenie Konta wymaga wypełnienia formularza, w którym Użytkownik wskazuje następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • informację o posiadanych kontach w Social Media,
  • informację o preferowanych rodzajach działalności, produktów lub usług, co do których może realizować Zamówienia
 1. Przed zakończeniem rejestracji Konta każdy z Użytkowników oświadcza, poprzez zaznaczenie odpowiednich check-boxów, iż:
 2. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień,
 3. zapoznał się z treścią Polityki Prywatności,
 4. podane przez niego przy rejestracji dane są prawdziwe i zgodne ze stanem na dzień dokonywania rejestracji,
 5. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Influe oraz udostępnianie danych osobowych innym Użytkownikom Serwisu na zasadach i w zakresie określonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
 6. Ponadto, przy rejestracji konta:

Influencer akceptując regulamin oświadcza, iż:

Ma pełnię praw do korzystania ze wskazanych przez siebie kont w Social Mediach, w przypadku tworzenia przez niego Reklam, iż będą ona wyłącznie wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej i nie będą naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich

Reklamodawca akceptując regulamin oświadcza, iż:

Ma pełnię praw do wykorzystywanych przez siebie oznaczeń, w tym nazw firm, znaków towarowych, a także innych przedmiotów prawa własności intelektualnej, w szczególności wzorów przemysłowych lub patentów, jeżeli stanowią przedmiot Reklamy w przypadku tworzenia przez niego Reklam, iż będą ona wyłącznie wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej i nie będą naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich Zaznaczenie checkboxów, o których mowa w pkt. 4 powyżej oznacza, iż Użytkownik zapoznał się i zaakceptował Regulamin oraz Politykę Prywatności, a także, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach i w zakresie określonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności, a ponadto, iż ma świadomość, iż naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich poprzez wykorzystywanie funkcjonalności Serwisu może spowodować zablokowanie jego konta, a nadto może rodzić po stronie Użytkownika odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do drugiej strony Umowy o Reklamę lub osoby trzeciej.

V – funkcjonalności Konta

 1. Każdy z Użytkowników ma na swoim Koncie dostęp w szczególności do następujących funkcjonalności Serwisu:
 • a) komunikowania się z innymi Użytkownikami za pośrednictwem wiadomości,
 • b) komunikowania się z innymi Użytkownikami za pośrednictwem chatu,
 • c) informacji o bieżących należnościach,
 • d) informacji o pozostających w toku Umowach o Reklamę,
 • e) wyszukiwarki Użytkowników.
 1. Ponadto, Influencer za pośrednictwem swojego konta ma możliwość umieszczania Ogłoszeń o Usługach, natomiast Reklamodawca – Projektów, które dostępne są dla innych Użytkowników.
 2. Konto może być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika. Jednakże usunięcie Konta przez Reklamodawcę nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia należnych wynagrodzeń.
 3. Ponadto Influencer może skorzystać z funkcji dodatkowych takich jak Subskrypcja Premium, Subskrypcja Pro, możliwość zakupu dodatkowych kredytów. Dodatkowe funkcjonalności są dodatkowo płatne, na podstawie Cennika.

VI – korzystanie z Serwisu

VI.A – publikowanie Projektów oraz Ogłoszeń o Zamówieniu

 1. Główną funkcjonalnością Serwisu jest kojarzenie ze sobą Reklamodawców z Influencerami poprzez Projekty lub Ogłoszenia o Usłudze.
 2. Influencer przed opublikowaniem Ogłoszenia o Usłudze zobowiązany jest oświadczyć, iż:
 3. W treści Ogłoszenia o Usłudze lub Projektu Użytkownik zawiera w szczególności następujące informacje:
 4. Czas, w którym Zamówienie powinno być zrealizowane,
 5. Okres, przez jaki Reklama powinna być utrzymywana – w przypadku braku oznaczenia okresu, przez jaki Reklama powinna być utrzymywana, przyjmuje się, że Reklama powinna być utrzymywana przez okres co najmniej 30 dni od dnia jej opublikowania,
 6. Rodzaj działalności, usługi lub produktu, którego dotyczyć ma Reklama,
 7. W przypadku Projektów – proponowaną przez Reklamodawcę treść Reklamy, o ile Reklama ma być przygotowana przez Reklamodawcę,
 8. Budżet.
 9. W ramach publikowanej usługi / ogłoszenia czy jakiejkolwiek treści Influe nie wyraża zgody na dodawanie w niej własnych odnośników zachęcających do kontaktowania się prywatnie.

VI.B – nawiązywanie współpracy

 1. Influencer może nawiązać współpracę z Reklamodawcą poprzez:
 2. Wysłanie propozycji realizacji Projektu – o ile dysponuje odpowiednią ilością Kredytów,
 3. Bezpośredni kontakt z Reklamodawcą za pośrednictwem dostępnego w Serwisie chatu
 4. Reklamodawca może nawiązać współpracę z Influencerem poprzez:
 5. przyjęcie propozycji realizacji Projektu przesłanej przez Influencera,
 6. przesłanie propozycji współpracy poprzez skorzystanie z opcji wysłania oferty z poziomu strony przedstawiającej profil Influencera,
 7. bezpośredni zakup usługi poprzez przyjęcia Ogłoszenia o Usłudze.
 8. Współpracę uznaje się za nawiązaną:
 9. W przypadku Projektu – w chwili akceptacji przez Reklamodawcę realizacji Zamówienia przez danego Influencera,
 10. W przypadku Ogłoszenia o Usłudze – w chwili zakupu Usługi,
 11. W każdym innym przypadku – w chwili, w której Strony dojdą do porozumienia, co do istotnych elementów Umowy o Reklamę, tj. w szczególności treści Reklamy oraz ceny.
 12. Nawiązanie współpracy powoduje, że Influencer oraz Reklamodawca zobowiązują się względem siebie do zrealizowania Umowy o Reklamę na uzgodnionych przez siebie warunkach, tj. Influencer zobowiązuje się do realizacji Zamówienia natomiast Reklamodawca do zapłaty wynagrodzenia.

VI.C – realizowanie współpracy

 1. Przyjmuje się, że w chwili nawiązania współpracy informacje o Zamówieniu umieszczone
  w Ogłoszeniu o Zamówieniu lub Projekcie nie mogą ulec zmianie, chyba że Strony zgodnie ustalą i zaakceptują co innego.
 2. Ze względu na charakter współpracy Influencer zobowiązuje się wykonywać wszystkie Umowy o Reklamy osobiście.
 3. Treść Reklamy, przed jej opublikowaniem, powinna być uzgodniona przez obie Strony oraz zaakceptowana przez Reklamodawcę.
 4. Przesyłając propozycję cenową reklamodawcy, do projektu influencer zobowiązany jest wywiązać się z umieszczenia reklamy na swojej platformie, na której to wyraził chęć realizacji zlecenia przesyłając propozycję w określonej w przesłanej propozycji cenie.
 5. W przypadku, w którym Reklama bazuje na treściach udostępnionych przez Reklamodawcę, bądź jest przez Reklamodawcę przygotowana, Reklamodawca udziela Influencerowi, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie licencje, na czas realizacji Umowy o Reklamę, na korzystanie z przekazanych treści na wszelkich polach eksploatacji niezbędnych do wykonania przez Influencera Umowy, w szczególności – w zakresie publikowania – na publikowanie treści w sieci Internet dowolnymi kanałami przekazu, w tym poprzez streaming oraz w zakresie powielania – na powielanie treści w siedzi Internet dowolnymi metodami. Licencja udzielana jest wyłącznie w celu realizacji Umowy o Reklamę. Licencja udzielana jest bez prawa sublicencji.
 6. Po umieszczeniu Reklamy, zgodnie z przyjętą treścią Umowy o Reklamę, Influencer zobowiązany jest powiadomić o tym Reklamodawcę poprzez przesłanie mu linka.
 7. Reklamodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy o Reklamę przed przystąpieniem do jej realizacji przez Influencera bez podania przyczyny.
 8. Przy współpracy barterowej Influe umożliwia jedynie funkcjonalności serwisu, dzięki którym możliwe jest kontaktowanie się pomiędzy stronami w celu zrealizowania usługi Reklamowej świadczonej przez influencera na rzecz Reklamodawcy.
 9. Właściciel serwisu zwolniony jest z odpowiedzialności za niewywiązywanie się stron z zawartej przez nich Umowy o Reklamę oraz ponoszenia jakichkolwiek kosztów dotyczących projektu w formie barteru.
 10. Właściciel serwisu nie odpowiada w żadnym aspekcie co do produktów otrzymywanych przez influencera przy realizowaniu współpracy w formie barterowej. Dot.( Pkt. 16. [VI.C] ) .

VI.D – nieprawidłowe wykonanie Umowy o Reklamę

 1. W przypadku niemożności opublikowania lub usunięcia opublikowanej Reklamy przed ustalonym terminem jej utrzymywania, Influencer powinien niezwłocznie, nie później niż kolejnego dnia roboczego, powiadomić o tym Reklamodawcę.
 2. W przypadku, w którym sytuacja opisana w pkt. 15 powyżej wynika z przyczyn leżących po Stronie Influencera, Influencer powinien w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia niemożności opublikowania lub usunięcia opublikowanej Reklamy podjąć wszelkie czynności niezbędne do opublikowania Reklamy na zasadach określonych w Umowie. W przypadku niezrealizowania przez Influencera obowiązku określonego w zdaniu poprzednim we wskazanym tam terminie, Influencer traci prawo do wynagrodzenia, zobowiązany jest jednak do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Influe, zgodnie z ustaloną przy zawieraniu Umowy stawką.
 3. W przypadku jakiegokolwiek innego przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Influe podejmie czynności wspierające Stronę w dochodzeniu roszczeń, w zakresie funkcjonalności Serwisu.

VI.E – ocena

 1. Po zrealizowaniu Umowy o Reklamę Reklamodawca może ocenić Influencera za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu.

VII – płatności, informacje o stanie konta, wypłata z konta

VII.A – płatności za Zlecenie i funkcjonowanie Serwisu

 1. Realizowanie Umów o Reklamę jest płatne.
 2. Korzystanie z Serwisu jest płatne. Zasady oraz stawki za korzystanie z Serwisu określa Cennik.
 3. Cenę za realizowanie Umów o Reklamę określają Influencer oraz Reklamodawca przy nawiązywaniu współpracy.
 4. Cena płatna jest:
 5. W przypadku zakupu przez Reklamodawcę Zamówienia przez opcję Ogłoszenie o Usłudze – w chwili zakupu Zamówienia,
 1. Przy dokonywaniu płatności Influe pobiera płatności za korzystanie z Serwisu, zgodnie z Cennikiem.
 2. Płatności realizowane są za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, na podstawie wystawionego przez Influencera lub Influe dokumentu księgowego (faktura lub rachunek).
 3. Influe oraz wszyscy Użytkownicy wyrażają zgodę na wystawianie i doręczanie dokumentów księgowych drogą elektroniczną.

VII.B – informacja o stanie konta

 1. Każdy Użytkownik na swoim Koncie ma dostęp do informacji o bieżących należnościach w stosunku do Influe oraz innych Użytkowników, a Influencerzy – dostęp do informacji o zgromadzonych w związku ze zrealizowanymi Zamówieniami środków.

VII.C – wypłata środków

 1. Wypłata środków zgromadzonych przez Influencera w wyniku zrealizowania przez niego Zamówień na rachunek bankowy Influencera następuje na żądanie Influencera zgłoszone Influe za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu. Zlecenia wypłat przetwarzane są w każdy poniedziałek.
 2. Influe dokonuje wypłat na jednorazową kwotę nie niższą niż 50,00 zł. Oznacza to, że dokonanie wypłaty możliwe jest wyłącznie w przypadku zgromadzenia na koncie kwoty co najmniej 50,00 zł. W przypadku złożenia wypłaty w sytuacji, w której na danym koncie nie będzie spełniony warunek określony w niniejszym ustępie
 3. Kwota wypłacana Influencerom prowadzącym działalność gospodarczą jest każdorazowo kwotą brutto, zawierającą w sobie wszelkie należności publicznoprawne, do których zapłaty zobligowany jest Influencer.
 4. W panelu umożliwiającym złożenie zlecenia wypłaty Influencer powinien wskazać, czy jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a w przypadku gdy prowadzi działalność gospodarczą – czy jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 5. Influencer nieprowadzący działalności gospodarczej przed zleceniem wypłaty wskazuje aktualne dane podatkowe (prawidłowy adres zamieszkania oraz adres odpowiedniego Urzędu Skarbowego). W związku z tym, że Influencer nieprowadzący działalności gospodarczej nie prowadzi działalności osobiście, od wypłat nie są pobierane żadne zaliczki na podatek PIT ani odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Przychodem Influencera nieprowadzącego działalności gospodarczej będą wszelkie środki jakie Influe przekazało na Konto Influencera nieprowadzącego działalności gospodarczej z tytułu należnych Influencerowi nieprowadzącemu działalności gospodarczej prowizji za wykonanie Zlecenia i które zostały wypłacone Influencerowi nieprowadzącemu działalności gospodarczej lub skompensowane z zobowiązaniami tego Użytkownika wobec Influe.
 6. Influencerzy prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie odpowiadają za rozliczenie wszelkich należności publicznoprawnych, w szczególności podatków oraz składek, z tytułu uzyskanych za pośrednictwem korzystania z funkcjonalności Serwisu dochodów.

VII – zasady korzystania z serwisu, netykieta

 1. W Serwisie oraz za jego pośrednictwem zabrania się publikowania treści niezgodnych z przepisami prawa lub naruszających netykietę, w szczególności:
  • Zawierających wulgaryzmy, pornografię lub przemoc,
  • Stanowiących groźby skierowane do konkretnej osoby lub grupy osób,
  • Propagujące systemy totalitarne, w tym faszyzm lub nazizm,
  • Dyskryminujące dla grupy lub grup społecznych, w szczególności na wyznanie, płeć, orientację seksualną, kolor skóry, pochodzenie narodowościowe bądź etycznie,
  • Namawiające do popełnienia przestępstwa,
  • Nakłaniające osobę lub grupę osób do popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia,
  • Znieważają lub zniesławiają osobę lub grupę osób,
  • Promują alkohol,
  • Naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej jakichkolwiek podmiotów, a także prawo do wizerunku lub prawo do tajemnicy korespondencji innych osób,
  • Ujawniają w sposób niedozwolony dane osobowe jakiejkolwiek osoby,
  • Promują alkohol, środki odurzające lub narkotyki.

2. Użytkownik, który stwierdzi naruszenie jakichkolwiek reguł opisanych powyżej przez innych Użytkowników winien niezwłocznie powiadomić o tym Influe.

VIII – blokada konta

 1. Konto Użytkownika może zostać zablokowane w przypadku:
  • a) Stwierdzenia naruszenia zasad określonych w części VII powyżej,
  • b) Stwierdzenia nienależytego wykonania Umowy o Reklamę, w szczególności poprzez brak terminowej zapłaty (Reklamodawca) lub nieopublikowanie lub nieutrzymywanie przez określony czas Reklamy (Influencer),
  • c) Innego, rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu.

W przypadku zablokowania Konta, Influe może je odblokować, na umotywowany wniosek Użytkownika. Zablokowanie Konta nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczenia bieżących należności.

IX – reklamacje

 1. Influe odpowiada względem Użytkowników za działanie Serwisu.
 2. Zgłoszenie reklamacji z tytułu niedopełnienia przez Influe obowiązków określonych w ust. 1 powyżej odbywa się za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu lub na adres e-mail Influe.
 3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis sytuacji skutkującej zgłoszeniem reklamacji oraz termin wystąpienia tej sytuacji.
 4. Influe rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest pocztą e-mail.
 5. Reklamacje z tytułu nieprawidłowego wykonania Umowy o Reklamę powinny być zgłaszane Reklamodawcy lub Influencerowi na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego. W przypadku Influencerów nieprowadzących działalności gospodarczej reklamacje muszą być zgłaszane także bezpośrednio do Influe.

X – przetwarzanie danych osobowych

 1. W chwili założenia Konta Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Administratorem danych osobowych jest Influe.
 3. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych:
  • Wskazanych w formularzu rejestracyjnym,
  • Przez czas niezbędny do świadczenia usługi drogą elektroniczną,
  • Poprzez ich gromadzenie oraz przetwarzanie dla celów wynikających z niniejszego Regulaminu.

4. Ponadto, Użytkownicy wyrażają zgodę na udostępnianie ich danych osobowych innym Użytkownikom, w zakresie wynikającym z funkcjonalności Serwisu oraz partnerom handlowym Influe. Influe jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Influe oraz partnerów Influe, w tym dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub marketingu bezpośredniego produktów lub usług partnerów Influe.

5. Użytkownicy będący osobami fizycznymi zostają niniejszym pouczeni, że w każdej chwili przysługuje im prawo wglądu, usunięcia lub poprawienia ich danych osobowych. W przypadku naruszenia danych osobowych Użytkownik uprawniony jest do złożenia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

XI – zmiana Regulaminu

 1. Powiadomienie o zmianie regulaminu zostanie dostarczone na adres e-mail Użytkownika.
 2. Użytkownik akceptuje zmianę regulaminu poprzez korzystanie z serwisu po aktualizacji regulaminu.
 3. Użytkownik ma prawo odmówić zgody na zmianę regulaminu na specjalnie do tego przygotowanej podstronie Influe.
 4. Odmowa akceptacji nowego regulaminu poprzez usunięcie konta skutkuje rozwiązaniem umowy Użytkownika z Usługodawcą i skasowanie konta Użytkownika. Usunięcie Konta nie zwalnia z obowiązku uiszczenia bieżących płatności.
© Influe 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone

Regulamin sporządzono w języku polskim oraz według przepisów prawa polskiego, przedstawiona treść jest własnością właściciela serwisu Influe Spółka z o. o. Kopiowanie jego treści lub edytowanie go bez wiedzy właściciela jest zabronione. W razie pojawienia się pytań lub wątpliwości co do jego treści prosimy o kontakt w tej sprawie pod adres mailowy : biuro@influe.pl